top of page

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η συµµετοχή σας σε οργανωµένο ταξίδι προϋποθέτει την επίδοση του προγράμματος από το Almopia Travel προς τον ταξιδιώτη(πελάτη), δηλαδή εσάς, αντίγραφο του οποίου λαµβάνετε υποχρεωτικά. Συμμετέχοντας στην εκδρομή αποδέχεστε τους παρόντες Γενικούς Όρους Συµµετοχής. Βάση του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ 7 / 2018, κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, παρακαλούµε, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια µας να διαβάσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού. Η συµµετοχή σε οποιοδήποτε οργανωµένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου µας προϋποθέτει την προσεκτική µελέτη του προγράµµατος του συγκεκριµένου ταξιδιού και σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής. Σύµφωνα µε τον ορισµό του Π.Δ. 7/2018, ως «οργανωµένοταξίδι» εννοείται ο προκαθορισµένος συνδυασµός δύο τουλάχιστον από τα στοιχεία της µεταφοράς, της διαµονής ή άλλωντουριστικών υπηρεσιών µη συµπληρωµατικών της µεταφοράς ή της διαµονής που αντι- προσωπεύουν σηµαντικό τµήµα του οργανωμένου ταξιδιού, εφ’ όσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24ώρες ή περιλαµβάνει µία διανυκτέρευση και πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε µία συνολική τιµή. Οργανωµένο ταξίδι θεωρείται και όταν η παροχή των επί µέρους υπηρεσιών ενός και του αυτού οργανωµένου ταξιδιού γίνεται µε χωριστή τιµολόγηση, αλλά στο ίδιο χρονικό διάστηµα και από τον ίδιο παροχέα. Δεν θεωρείται οργανωµένο ταξίδι η µεµονωµένη πώληση εισιτηρίου µεταφοράς ή καταλύµατος ή άλλης τουριστικήςυπηρεσίας.Σηµειώνουµε,ότιστουςΓενικούςΌρουςΣυµµετοχής αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δύο συµβαλλόµενων µερών στο οργανωµένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά τις συγκεκριµένες και ειδικές πληροφορίες (προορισµούς, τιµές, ηµέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, µέσα µεταφοράς, καταλύµατα, επισκέψεις κλπ.), που αφορούν το κάθε οργανωµένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συµβουλεύεστε το πρόγραµµα κάθε ταξιδιού και τον σχετικό τιµοκατάλογο.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να εγγραφείτε σε κάποιο από τα ταξίδια µας αν είστε άνω των 18 ετών ή αν συνοδεύεστε από κάποιον ενήλικα (σε περίπτωση που ο ενήλικας-συνοδός δεν είναι ένας από τους δύο γονείς θα πρέπει να φέρει τις σχετικές εγγυητικές επιστολές που αναφέρουν ότι ο ανήλικος ταξιδεύει µε τη σύµφωνη γνώµη των γονέων.) Οι εγγραφές γίνονται µε επίσκεψη στα δικά μας γραφεία ή συνεργατών µας, µε αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο ή µέσω της ιστοσελίδας μας. Προκειµένου να δεσµευτούν θέσεις στο συγκεκριµένο ταξίδι: απαιτείται α) η πληρωµή της προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, µετρητοίς, µε χρέωση της πιστωτικής κάρτας ή µε έµβασµα προς την ALMOPIA TRAVEL, και β) η ανεπιφύλακτη αποδοχή και συµµόρφωση µε τους παρόντες Όρους. Η δήλωση συµµετοχής / εγγραφής του πελάτη σε ένα οργανωµένο ταξίδι πρέπει να γίνεται το αργότερο έως και 15 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης του ταξιδιού ή εκτός εάν ειδικώς αναφέρεται. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση µε το 35% των συνολικών δαπανών συµµετοχής. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται µε την πληρωµή της ανάλογης προκαταβολής και δεν γίνεται γραπτή αποδοχή των όρων της παρούσης σύµβασης δεν υποχρεώνουν την ALMOPIA TRAVEL να πραγματοποιεί κρατήσεις. Ο πελάτης έχει καταχωρηθεί µε το όνοµα που δόθηκε από τον/ την ίδιο/ α ή από το πρακτορείο το οποίο ενεργεί για λογαριασµό του. Παρακαλούµε όπως ελέγξετε το διαβατήριο σας καθώς η επιχείρηση ALMOPIA TRAVEL δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση λάθους στο εισιτήριο και στις λοιπές κρατήσεις. Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου λόγω αλλαγής ονόµατος είναι πιθανή χρέωση ακυρωτικών. Για να πραγματοποιηθεί η κράτηση θα πρέπει να αποσταλεί πεντακάθαρη φωτοτυπία του διαβατηρίου µέσω φαξ ή να αποσταλεί µε email. Τα στοιχεία πρέπει να είναι γραµµένα και χειρόγραφα και να έχουν υπογραφεί από τον πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν µπορούµε να προχωρήσουµε σε κράτηση ή στην έκδοση βίζας όπου χρειάζεται. Οι κρατήσεις για τις προσφερόµενες υπηρεσίες από τη ALMOPIA TRAVEL γίνονται µε την έκδοση του προγράµµατος και µέσα στην καθοριζόµενη για κάθε ταξίδι προθεσµία εγγραφής. Το δικαίωµα συµµετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται µε την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 25 ηµέρες πριν την αναχώρηση. Τυχόν µη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόµενο χρόνο δίνει το δικαίωµα στη ALMOPIA TRAVEL να ακυρώσει την κράτηση και ενδεχοµένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύµφωνα µε τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Η σύµβαση ολοκληρώνεται και τίθεται σε ισχύ µε την πληρωµή της προκαταβολής, την έκδοση της σχετικής απόδειξης είσπραξης και την συµπλήρωση και υπογραφή της παρούσας σύµβασης, και όχι από οποιοδήποτε άλλο χρονικό σηµείο. Αντίγραφο της σύµβασης λαµβάνετε υποχρεωτικά. Η παρούσα σύµβαση καλύπτει εσάς και τα πρόσωπα που εκπροσωπείτε και καλύπτετε οικονοµικά και τα ονόµατα τους αναγράφονται σε αυτή τη σύµβαση. Η συµµετοχή σας σε οργανωµένο ταξίδι προϋποθέτει την υπογραφή της παρούσας σύµβασης και την αποδοχή εκ µέρους σας των όρων αυτής. Ο συµβαλλόµενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την οµάδα του, έχει την υποχρέωση να ενηµερώσει όλους τους εκπροσωπούµενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτοµέρειες και τους Όρους του ταξιδιού. Οι συµµετέχοντες µέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, εάν του ζητηθεί.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Επειδή στο οργανωµένο ταξίδι συµµετέχουν, συνήθως, και άλλα άτοµα, η συµµετοχή σε αυτό προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συµπεριφορά και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες και τους παράγοντες πραγµατοποίησής του. Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η απόλυτη συµµόρφωση των πελατών ως προς το πρόγραµµα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράµµατος (πτήσεις, µεταφορές, ξεναγήσεις, εκδροµές, γεύµατα κλπ.). Η καθυστέρηση και ασυνέπεια του πελάτη έχει σαν αποτέλεσµα την απώλεια της πτήσης, εκδροµής, µετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, χωρίς δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων για την υπηρεσία που έχασε. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί µε την οµάδα µε δική του ευθύνη και έξοδα. Η έλλειψη συνέπειας, εκτός των άλλων προβληµάτων που δηµιουργεί, δίνει το δικαίωµα στο συνοδό να αγνοήσει τον αδιάφορο πελάτη και το Almopia Travel να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζηµίωση για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν. Οι συµµετέχοντες στα οργανωµένα ταξίδια είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων καθώς και για τη γνησιότητα των δηλώσεών τους στις ελληνικές ή ξένες νοµισµατικές και τελωνειακές αρχές. Στα αεροδρόµια θα πρέπει να βρίσκεστε τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την αναχώρησή σας, εκτός αν ενημερωθείτε διαφορετικά από το γραφείο ή τον συνοδό – αρχηγό. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόµενες πτήσεις σας µε την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε από ποιο αεροδρόµιο και σταθµό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας. Οι πελάτες από άλλες περιοχές πρέπει να φθάνουν πολύ νωρίτερα -κατά προτίµηση την προηγούµενη ηµέρα- στον τόπο αναχώρησης του ταξιδιού, προκειµένου να µην επηρεάζονται από τυχόν καθυστέρηση ή και απεργία των τοπικών µέσων µεταφοράς. Τυχόν απώλεια του µέσου µεταφοράς του οργανωµένου ταξιδιού από τέτοια καθυστέρηση συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επανασύνδεση µε την υπόλοιπη οµάδα, χωρίς δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων. Στην αντίθετη περίπτωση, τα έξοδα για την επανασύνδεσή τους µε την υπόλοιπη οµάδα βαρύνουν τους ίδιους τους πελάτες. To δε Almopia Travel θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους συνδράµει οργανωτικά σ’ αυτό. Για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό, απαιτείται νέο διαβατήριο το οποίο να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι µηνών µετά από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία επιστροφής. Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των ταξιδιωτών να λήγει τουλάχιστον 3-12 µήνες µετά τον χρόνο άφιξης σε αυτές. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέες ταυτότητες που αναφέρουν τα στοιχεία του κατόχου µε λατινικούς χαρακτήρες. Οι ταυτότητες για τις χώρες εντός Σένγκεν πρέπει να έχουν έκδοση την τελευταία 15ετία. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του. To Almopia Travel δύναται, κατά την κρίση της, να εξυπηρετήσει τους ταξιδιώτες για την εξασφάλιση των εγγράφων αυτών και δεν έχει ευθύνη για τυχόν µη έκδοση ή µη θεώρηση αυτών από τις αρµόδιες αρχές στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο πελάτης. Οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή άδειας παραµονής, πρέπει να ενηµερώνουν σχετικά εγγράφως και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειµένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα που ξεκίνησαν. Τυχόν µη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συµµετοχής χωρίς χρέωση ακυρωτικών. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο. Σε περίπτωση που οι ανήλικοι δεν συνοδεύονται από τους γονείς θα πρέπει να υπάρχει επικυρωµένη εξουσιοδότηση των γονέων, στους συνοδούς. Επίσης αν ο ένας γονέας συνοδεύει μόνος ανήλικο τέκνο, οφείλει να φέρει μαζί του επικυρωμένη εξουσιοδότηση στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα, ο οποίος δεν ταξιδεύει. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση απώλειας, το Almopia Travel δεν φέρει καµιά ευθύνη, ωστόσο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνδράµει στην ανεύρεσή τους. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συµµορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις και κανονισµούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Το Almopia Travel  ουδεµία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης αντιµετωπίσει ποινική δίωξη, κλήση για παράσταση ενώπιον αρχής, σύλληψη, απαγόρευση εισόδου ή εξόδου ή άλλη ακύρωση από τις εθνικές αρχές. Δεν µπορείτε να κάνετε καµία τροποποίηση στο ταξίδι σας, ούτε και αλλαγή ξενοδοχείου όταν το ταξίδι είναι εν εξελίξει. Διακοπή του ταξιδιού, για οποιονδήποτε -σπουδαίο ή µη - λόγο, δεν είναι επιτρεπτή. Το Almopia Travel σε καµία περίπτωση δεν επιστρέφει τα καταβληθέντα ποσά, τα δε έξοδα που προκύπτουν από τυχόν διακοπή του ταξιδιού (εισιτήρια επιστροφής κλπ.) βαρύνουν αποκλειστικά τον ταξιδιώτη. Σε περίπτωση που ο πελάτης διακόψει το ταξίδι του µε δική του απόφαση και αποχωριστεί από την οµάδα, ακόµη και για λόγο ανωτέρας βίας, δεν δικαιούται καµµία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζηµίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε µετακίνησής του εκτός οµάδας βαρύνουν τον ίδιο. Υποχρέωση των ταξιδιωτών είναι να µελετήσουν λεπτοµερώς το πρόγραµµα της εκδροµής και τους όρους συµµετοχής. Εάν ο ταξιδιώτης έχει κάποια ειδική επιθυµία (π.χ. κάποια τροφική αλλεργία, χορτοφαγικό γεύµα, επιθυµεί άλλο τύπο δωµατίου αντί του στάνταρ κ.λ.π.), οφείλει να ενηµερώσει µε την εγγραφή του, το Almopia Travel θα προσπαθήσει να τον ικανοποιήσει, δεν µπορεί όµως να εγγυηθεί την ικανοποίηση της ειδικής επιθυµίας. Κατά τον ίδιο τρόπο, το Almopia Travel δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωµένου ταξιδιού, οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον πελάτη από δική του αµέλεια ή ευθύνη ή λόγω ασθένειάς του. Πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο ή το κατάλυµά σας να µεριµνάτε έγκαιρα για την εξόφληση τυχόν προσωπικών λογαριασµών (από τηλεφωνήµατα, ποτά, κλπ.). Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συµµετάσχει στο οργανωµένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, µπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο άτοµο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο συγκεκριµένο ταξίδι, το αργότερο 15 εργάσιµες ηµέρες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόµενου υπολοίπου του ποσού ή ενδεχόµενων πρόσθετων εξόδων από την εκχώρηση (π.χ. από το γεγονός ότι ο νέος πελάτης είναι άτοµο του άλλου φύλου), ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στο γραφείο µας για την καταβολή τους. Η δε συνεπαγόµενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους στο παρόν όρους ακύρωσης. Το Almopia Travel παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εµβολιασµούς ή άλλες φαρµακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδηµιών. Λόγω όµως των ιατρικών προσωπικών δεδοµένων ο πελάτης φέρει ο ίδιος την ευθύνη να απευθυνθεί σχετικά στις αρµόδιες υγειονοµικές αρχές. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενηµερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονοµικά γραφεία για τους υγειονοµικούς κανονισµούς της κάθε χώρας, καθώς και για τα εµβόλια ή τα φάρµακα που θα πρέπει ενδεχοµένως να προµηθευτεί. Έχετε πάντα µαζί σας τα σχετικά πιστοποιητικά. Οι πελάτες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας (άτοµα τρίτης ηλικίας, έγκυοι, άτοµα µε προβλήµατα κινητικότητας), θα πρέπει να ενηµερώνουν σχετικά το Almopia Travel και να λαµβάνουν την σύµφωνη γνώµη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν. Σε περίπτωση που αν και εν γνώσει του προβλήµατος υγείας που αντιµετωπίζουν δηλώσουν συµµετοχή σε οργανωµένο ταξίδι και δεν έχουν ενηµερώσει το Almopia Travel για το υφιστάµενο πρόβληµα υγείας τους,το Almopia Travel δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε επιπλοκή στο ταξίδι εκ του λόγου αυτού. Το Almopia Travel δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για αρρώστια, τραυµατισµό, απώλεια ζωής, ατύχηµα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός τέτοιου συµβάντος το Almopia Travel θα συµπαρασταθεί στον παθόντα κατά το µέτρο του δυνατού, δεν υπέχει όµως υποχρέωση κάλυψης κανενός σχετικού εξόδου. Επειδή δε η εκδροµή των υπολοίπων ταξιδιωτών θα πρέπει να συνεχιστεί κανονικά, οι υπεύθυνοι του Almopia Travel  στην περιοχή (αρχηγοί, συνοδοί, αντιπρόσωποι κλπ.) δεν δύνανται να παραµένουν πέραν των εύλογων ορίων - όπως αυτά επιβάλλονται και καθορίζονται από την αναγκαιότητα οµαλής συνέχισης του προγράµµατος των υπολοίπων µελών της οµάδας - µαζί µε τον παθόντα κατά την περίθαλψη, νοσηλεία κλπ., αυτού. Το Almopia Travel διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει το ταξίδι ενός ταξιδιώτη και να φροντίσει για την µετάβασή του στην Ελλάδα, εάν κατά την κρίση της κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή η δική του ή των λοιπών εκδροµέων. Τα όποια έξοδα βαρύνουν τον πελάτη – ταξιδιώτη.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ελάχιστη απαιτούµενη συµµετοχή για όλες τις οργανωµένες εκδροµές σε προορισµούς εκτός Ευρώπης είναι 14 άτοµα, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριµένης εκδροµής και στην υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ της ALMOPIA TRAVEL και του πελάτη- καταναλωτή. Η Εταιρία µας έχει το δικαίωµα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι για τους κάτωθι λόγους: Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας (ως αναφέρονται ανωτέρω) ανά πάσα στιγµή. Στην περίπτωση αυτή η ALMOPIA TRAVEL είναι υποχρεωµένη να επιστρέψει στους συµµετέχοντες στο ακέραιο το ποσό των χρηµάτων που έχουν ήδη καταβάλλει, αφαιρουµένων των διαχειριστικών εξόδων, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στον όρο περί ακυρώσεων. Σε περίπτωση περιορισµένης συµµετοχής (για τα αεροπορικά προγράµµατα απαιτείται ελάχιστη συµµετοχή 16-20 ατόµων) η εταιρία µας είναι υποχρεωµένη να ενηµερώσει τους συµµετέχοντες 7 ηµέρες πριν από την αναχώρηση της εκδροµής και να τους επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό των χρηµάτων που έχουν ήδη καταβάλλει. Επίσης σε περιπτώσεις περιορισµένης συµµετοχής, η εκδροµή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε επιβάρυνση που αναγράφεται στο πρόγραµµα της εκδροµής και δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης. Η επιβάρυνση καθορίζεται από τις υπάρχουσες συµµετοχές και ο πελάτης ενηµερώνεται για το επιπλέον κόστος µε την πραγµατοποίηση της κράτησης. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ο πελάτης έχει δικαίωµα να αγοράσει άλλη εκδροµή της Εταιρίας µας µε την ίδια τιµή πώλησης ή φθηνότερη που θα του επιστραφεί η διαφορά της τιµής, ή ακριβότερη, όπου θα πληρώσει την επιπλέον διαφορά της τιµής. Ακύρωση εκδροµής για οποιοδήποτε έκτακτο ιατρικό συµβάν προκύψει στον πελάτη η συγγενικό του πρόσωπο πριν την αναχώρηση(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγκυµοσύνη, καρδιακό επεισόδιο, επιπλοκή χολής κλπ) χρεώνεται βάσει ακυρωτικών. Αν ακυρώσει ο πελάτης το ταξίδι τότε: Ακυρωτικά επιβάλλονται έστω και αν ακυρώνοντας το ταξίδι επιθυµείτε να συµµετάσχετε στο ίδιο ακριβώς ταξίδι αλλά σε µελλοντική ηµεροµηνία.

• Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης έχετε το δικαίωµα να εκχωρήσετε το ταξίδι σε τρίτο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι:

α. Πληρούνται οι όροι συµµετοχής β. Οποιαδήποτε έξοδα δηµιουργηθούν από την εκχώρηση αυτή θα καταβληθούν στην εταιρία µας. γ. Ότι οι λοιποί εµπλεκόµενοι φορείς θα αποδεχτούν την αλλαγή. δ. Δεν δηµιουργούνται προβλήµατα στην οµαλή πραγµατοποίηση της εκδροµής. • Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως και να υπογράφονται από αυτόν που έκανε την αρχική κράτηση. • Ακύρωση συµµετοχής έως και 60 ημέρες πριν από την αναχώρηση: επιστροφή όλου του ποσού και παρακράτηση 100 ευρώ για διαχειριστικά έξοδα. • Ακύρωση 44 έως και 35 ημέρες πριν από την αναχώρηση: ακυρωτικά 35% της συνολικής αξίας του ταξιδιού • Ακύρωση 29 έως και 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση: ακυρωτικά 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού • Ακύρωση 13 ημέρες πριν την αναχώρηση (καθώς και non show – μη εμφάνιση): ακυρωτικά 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. Σε περίπτωση προσφορών που έχουν προανακοινωθεί, σε περιόδους εκθέσεων, αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, θεματικών – ειδικών ταξιδιών, εισιτηρίων εσωτερικών πτήσεων σε χώρες εξωτερικού, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία καθώς και στις περιόδους αιχμής, εορτών και αργιών (18 – 31/12, 25η Μαρτίου, Καθαρά Δευτέρα, περίοδος Πάσχα, Αγίου Πνεύματος, 28ης Οκτωβρίου και 20/7 – 31/8 ), η προκαταβολή για την ακύρωση 65 ημέρες πριν από την αναχώρηση παρακρατείται. Για τα ομαδικά ταξίδια, που περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικών πτήσεων σε χώρες εξωτερικού, παρακρατείτε όλο το ποσό της προκαταβολής, σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού έως και 65 ημέρες πριν από την αναχώρηση. • Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή – κρουαζιέρα. • Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου. • Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή την προσφορά. • Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.

ΠΕΡΙΜΒΑΛΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν την κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυµάτων που αναφέρονται στα προγράµµατα των οργανωµένων ταξιδιών της ALMOPIA TRAVEL, είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυµάτων, η οποία µπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Εκτός εάν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη, η παραµονή γίνεται σε δωµάτια στάνταρ (standard rooms). Εάν ο ταξιδιώτης καταβάλλοντας την διαφορά λάβει µονόκλινο δωµάτιο, αυτό σε καµιά περίπτωση δεν σηµαίνει ότι το δωµάτιό του θα είναι ευρύχωρο ή σε καλύτερη θέση. Τα δωµάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσµο ξενοδοχείων έχουν µελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Συνίσταται η αποφυγή των τρίκλινων δωµατίων, τα οποία κατά κανόνα εί- ναι δίκλινα µε την προσθήκη τρίτου πτυσσόµενου κρεβατιού και συνεπώς όχι άνετα. Εάν επιθυµείτε σε δίκλινο δωµάτιο να έχετε διπλό κρεβάτι πρέπει να µας το δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. Η εταιρία µας θα προσπαθήσει να σας το εξασφαλίσει, δεν µπορεί όµως να εγγυηθεί την επίτευξη του. Η επιλογή των δωµατίων, του ορόφου κλπ., γίνεται από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου και µόνο, η οποία είναι και η αποκλειστικώς υπεύθυνη για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το ξενοδοχείο (γεύµατα, room-service κλπ.). Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως µεταξύ 14:00-15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10:00 την ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυµείτε να µπείτε νωρίτερα στο δωµάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, η ALMOPIA TRAVEL θα προσπαθήσει να σας εξυπηρετήσει και, αν υπάρχουν διαθέσιµα δωµάτια, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση. Η ALMOPIA TRAVEL, βέβαια, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρατείνει το όριο παραµονής ώστε να εξυπηρετούνται οι εκδροµείς που αναχωρούν µε βραδινές ή πολύ πρωινές πτήσεις. Η εξυπηρέτηση αυτή θα υπάρχει εάν και εφόσον τα δωµάτια δεν έχουν δοθεί σε άλλους πελάτες του ξενοδοχείου. Στα µεµονωµένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερηµένης άφιξης στο ξενοδοχείο, µετά την ηµέρα ή την ώρα της προγραµµατισµένης άφιξης του πελάτη, και εφ’ όσον αυτός δεν έχει ενηµερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και το γραφείο µας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωµα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωµάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν του ζητηθεί. Επειδή η ALMOPIA TRAVEL δεν ασκεί κανένα έλεγχο στα ξενοδοχεία και στις κρατήσεις των δωµατίων, είναι πιθανόν να ειδοποιηθεί την τελευταία στιγµή από το ξενοδοχείο προορισµού ότι δεν είναι δυνατή η διάθεση δωµατίων που έχουµε κρατήσει για τους ταξιδιώτες για οποιοδήποτε λόγο (όπως λ.χ. όταν το ξενοδοχείο έχει προβεί στην κράτηση µμεγαλύτερου αριθμού δωματίων από τη δυναµικότητά του= overbooking, κ.α.). Σε αυτή την περίπτωση η ALMOPIA TRAVEL θα αντικαταστήσει το δωµάτιο µε άλλο δωµάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό µε δωµάτιο ξενοδοχείου χαµηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς η ALMOPIA TRAVEL να φέρει ουδεµία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση. Συνιστούµε να µην αφήνετε εκτεθειµένα και να επιτηρείτε συνεχώς τσάντες, µηχανές, τηλέφωνα και τα άλλα προσωπικά σας είδη σε οποιονδήποτε χώρο των ξενοδοχείων, πλοίων και λοιπών καταλυµάτων, καθώς και στα µέσα µεταφοράς.

Β. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οι αεροπορικές µετακινήσεις στα οργανωµένα ταξίδια πραγµατοποιούνται µε εισιτήρια οικονοµικής θέσης και βασίζονται σε οµαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριµένο ελάχιστο αριθµό ταξιδιωτών (ο οποίος διαφέρει ανάλογα µε το ταξίδι) και υπόκεινται σε περιορισµούς παραµονής και ενδιάµεσων στάσεων. Οι αεροπορικές µετακινήσεις των µεµονωµένων ταξιδιωτών πραγµατοποιούνται µε εισιτήρια θέσεως ανάλογα µε την προτίµηση των ταξιδιωτών. Οι αεροπορικές εταιρίες µπορούν να τροποποιήσουν τα δροµολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών χωρίς καµιά προειδοποίηση. Σε καµιά περίπτωση η ALMOPIA TRAVEL δεν µπορεί να επέµβει στην αε- ροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάµεσους σταθµούς και το χρόνο αναµονής των ανταποκρίσεων. Οι αεροπορικές εταιρίες έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο και ευθύνη για τα πραγµατοποιούµενα αεροπορικά δροµολόγια, η δε ALMOPIA TRAVEL δεν δύναται να παρέµβει και ουδεµία ευθύνη φέρει σχετικά. Στην περίπτωση του overbooking (µεγαλύτερο αριθµό κρατήσεων από τον αριθµό των θέσεων του αεροσκάφους) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ακόμα και αν υφίσταται επιβεβαιωµένη και κωδικοποιηµένη θέση, η αεροπορική εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση στο αεροσκάφος, χωρίς η ALMOPIA TRAVEL να φέρει καµιά ευθύνη και μόνη υπεύθυνη είναι η αεροπορική εταιρεία. Οποιαδήποτε τροποποίηση η ακύρωση ζητηθεί µετά την έκδοση του εισιτηρίου, έχει ακυρωτικά. Σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν εμφανιστεί στο αεροδρόμιο την ημέρα της αναχώρησης και δεν έχει προβεί με το γραφείο σε κάποια τροποποίηση του εισιτηρίου του, αυτομάτως από την ίδια την αεροπορική ακυρώνεται το εισιτήριο της επιστροφής του και δεν μπορεί να διεκδικήσει από το ALMOPIA TRAVEL κάποιο ποσό μιας και η εταιρεία δεν φέρει κάποια ευθύνη. Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης.

Γ. ΠΟΥΛΜΑΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ Στα ταξίδια με πούλμαν, στις εκδρομές Ελλάδας και στις ξεναγήσεις εξωτερικού, οι θέσεις εναλλάσσονται καθημερινά και όχι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή της εκδρομής. Το κάπνισμα στο πούλμαν απαγορεύεται. Το γραφείο μας φροντίζει να έχει άνετα και πολυτελή πούλμαν, κάτι βέβαια που έχει να κάνει και με τη χώρα που επισκεπτόμαστε. Υπάρχουν χώρες όπου ακόμα οι τουριστικές τους υποδομές και παροχές δεν έχουν αναπτυχθεί. Η χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) συνολικά ώρες, υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η χρονική διάρκεια επίσκεψης /εκδρομής μισής μέρας δεν θα υπερβαίνει τις οχτώ (8) ώρες, υπολογιζόμενη πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προσοχή: Σε αρκετές χώρες η νομοθεσία είναι αρκετά αυστηρή στο χρόνο που μπορεί να κινηθεί ένα πούλμαν και να οδηγήσει ο οδηγός. Η όποια καθυστέρηση από τους ταξιδιώτες μπορεί να επηρεάσει το πρόγραμμα. Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη και για αυτό παρακαλούμε τους ταξιδιώτες για την τήρηση του προγράμματος, με αποτέλεσμα την ομαλή διεξαγωγή του. Σε περίπτωση βλάβης του λεωφορείου ο οδηγός θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επισκευή του από ειδικό συνεργείο, όταν αυτό δεν είναι δυνατό λόγο του μεγέθους της βλάβης το Almopia Travel θα προχωρήσει σε αντικατάσταση του λεωφορείου. Σε περιπτώσεις όπου οι ταξιδιώτες επιθυμούν νυχτερινή έξοδο πέρα του ωραρίου του οδηγού το Almopia Travel θα καταβάλει προσπάθεια ναύλωσης λεωφορείου με την ανάλογη χρέωση προς τον πελάτη. 

 

 

 

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Οι αποσκευές παραδίδονται στον µεταφορέα και παραλαµβάνονται µε ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπων του τουριστικού γραφείου.Κάθε ταξιδιώτης δικαιούται να µεταφέρει µαζί του µια βαλίτσα βάρους µέχρι 20 κιλών και µια χειραποσκευή διαστάσεων 53cm Χ 45cm X 23cm μέχρι και 7 κιλά. Στα αεροπορικά ταξίδια το βάρος των αποσκευών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα (20) είκοσι κιλά και οι αεροπορικές εταιρίες επιτρέπουν µόνο µια χειραποσκευή των (7) επτά κιλών στην καµπίνα του αεροσκάφους. ΠΡΟΣΟΧΗ: ο κάθε επιβάτης πρέπει να φέρει τη δική του αποσκευή. Το βάρος των αποσκευών μπορεί να διαφέρει σε κάποιες αεροπορικές ή εσωτερικές πτήσεις, ενημερωθείτε από τους ταξιδιωτικούς μας πράκτορες. Οι αεροπορικές εταιρίες δεν θα δεχθούν µία κοινή αποσκευή των 40 (σαράντα) κιλών, ακόµα και αν αφορά δύο άτοµα οπότε θεωρητικά το βάρος µοιράζεται. Στην περίπτωση υπέρβαρου είστε υποχρεωµένοι να καταβάλετε το αντίτιµο που θα σας ζητήσει η αεροπορική εταιρεία κατά την ώρα της αναχώρησης. Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισµούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας. Στο θέµα των υπέρβαρων αποσκευών υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και η ALMOPIA TRAVEL ουδεµία ευθύνη φέρει σχετικά. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι Κανονισµοί της IATA για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε µεταφορικό µέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σύµφωνα µε τις Συνθήκες αυτές. Η ALMOPIA TRAVEL δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των αποσκευών. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας αποσκευής στο αεροδρόμιο, απευθύνεστε απευθείας στο αρμόδιο τμήμα του αεροδρομίου για να δηλώσετε την απώλεια ή τη φθορά. Υπεύθυνη είναι μόνο η αεροπορική εταιρεία και όχι το Almopia Travel. Στις οδικές εκδρομές το ALMOPIA TRAVEL δύναται να μεταφέρει 1 αποσκευή και 1 προσωπικό αντικείμενο (τσάντα καμπίνας) για κάθε επιβάτη. Σε περιπτώσεις που οι επιβάτες θέλουν να μεταφέρουν περισσότερα αντικέιμενα το AlmopiaTravel έχει το δικάιωμα να αρνηθεί.

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Οι αρχηγοί/συνοδοί που σας συνοδεύουν είναι δυνατόν να διοργανώνουν, αναλόγως του προγράµµατος, προαιρετικές εκδροµές σε συνεργασία µε τοπικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες. Οι τιµές τους δύνανται να διαφοροποιούνται αναλόγως µε τα εκάστοτε ισχύοντα όπως: αριθµός ατόµων, εορταστικές περίοδοι, επιβαρύνσεις βραδινών ωραρίων κ.τ.λ. Η ALMOPIA TRAVEL δεν φέρει καµία ευθύνη για αυτές τις προαιρετικές εκδροµές.

bottom of page